ויש לתמוה מאד, כי מה ענין ד’ מלכיות אלו אל פרה אדומה לרמוז בפרה אדומה המלכיות. אבל פירוש ענין, כי פרה אדומה מצותה היא ממדרגה עליונה, עד שאין אדם יכול להשיג את המצוה הזאת. ואף שלמה עם חכמתו אמר (קהלת ז, כג ) אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני על מצוה זאת. וכן מה שעמדו ד’ מלכיות בעולם, וכן סלוקן מן העולם, הוא בא ממדרגה עליונה מאד. וכאשר תבין דברים אלו, לא היה לך תמיה על אריכת הגלות, ובפרט על מלכות רביעית אל תתמה שכך ארכו לה הימים, כי לפי גודל הכח שיש להם כאשר נרמז כח שלהם בפרה אדומה שיש למצוה זאת השגה עליונה במאד מאד. וכן יעקב אבינו כאשר ראה בחלום (בראשית כח, יב ) והנה סלם מצב ארצה וגו’, (ויק”ר כט, ב ) ראה מלכות רביעית עולה ולא ראה אותה יורדת. וכל זה, כמו שאין יכול לעמוד על סוד פרה אדומה, וכך אין האדם יכול לעמוד על סוף כח מלכות רביעית. לכך רמזו ז”ל ענין ארבע מלכיות בפרשת פרה אדומה להודיע לנו כל זה, כי אל יתמה האדם על אריכת הגלות. כי כח אלו ד’ מלכיות לה כח עליון מאד, ולכך הוא נמשך ביותר: