וכך מלכות יון. ולא היה להם תועלת מה, רק כמו עז פנים שאינו נהנה בעזותו רק מה שהוא מתנגד אל אחר. ולפיכך כשם שמלכות ראשון ראה אותו נבוכדנצר הרשע רישא דדהבא על שם החשיבות כמו שאמר לו דניאל (דניאל ב, לח ) אנת הוא רישא דדהבא, וראה מלכות שניה שהיא כסף, (שם, לב) וכבר אמרנו מפני שהיה כל ענינו לאסוף ולקבץ העושר כמו שהתבאר, וכך בשביל העזות שיש במלכות שלישית ראה מלכות שלישית של נחושת מפני שהיא עזה שנאמר (ישעיה מח, ד ) ומצחך נחושה:

ומצאתי במדרש, כי נתנו למלכות בבל כסף וזהב ביחד ולמלכות יון הברזל. ולפי הנראה ברור כי טעות נפל בזה, כי אי אפשר לומר כך ולא נמצא כך: והנה דניאל שראה החיה השניה שהיא נמר(דניאל ז, ו ), ונבוכדנצר ראה אותה נחושת (שם ב, לט), הכל הוא ענין אחד, כי נאמר על העז פנים כמו שהוא הנמר שהוא עז (אבות ה, כ ): ומצחך נחושה. ויראה כי בשביל כך היה לנמר שראה דניאל ד’ גדפין של עוף, שבשביל שהיו עזים הלכו לכבוש את כל העולם. כי מי שאינו עז יש בו כובד הטבע ומבקש ההנחה ואינו מבקש התנועה, אבל מי שהוא עז הוא כמו אש, כמו שאמר למעלה, כי העז הוא כמו אש אשר אין לו ההנחה כלל, ולכך היה מלכות הזה משוטט בכל העולם. ולפיכך אלכסנדר שהוא עיקר במלכות שלישית הלך לכבוש כל העולם, כמו שידוע שהלך לכבוש את כל העולם מה שלא עשה שום מלך. וזה שראה על הנמר הזה ד’ גדפין (דניאל ז, ו ), שיהיה פורח כמו עוף לכל ד’ רוחות העולם. וכל זה בשביל שהיו עזים, וזה דרך העז בשביל כח עזותו ותוקפו שהוא רוצה להיות גובר על שכנגדו עד שהוא כובש אותו, ובכח עזותו הולך בכל העולם לגמור עזותו:

אמנם מלכות הרביעית, מפני שרואה עצמה שהיא כל ואין זולתו, ולכך היא רוצה שלא יהיה נמצא אחר, ולכך הוא משחית הכל, ואין זה רק השחתה. ולכך ראה דניאל את החיה הזאת שיש לה שנים של ברזל (דניאל ז, ז ), כי הברזל הוא משחית ומקצץ את הכל, וכמו שבארנו במקומו, שכל ענין מלכות זה רק להשחית. וכמו ששרפה בית אלקינו והשחיתו אותו, ואין זה רק השחתה שאין יותר על זה. ואף כי המלכות הראשון גם כן שרפה בית אלקינו, דבר זה מפני שהיו רוצים לכבוש את ישראל תחת ידיהם. ולא היה זה משום השחתה, רק בשביל כי המלכות הזאת רוצה שיהיה מתנשא על הכל, כמו שבארנו למעלה, ולפיכך היו כובשים ישראל. ומפני שהיו רוצים בכבוש גמורה, היו כובשים ושורפים את הכל. אבל מלכות הרביעית שכבר היו תחת ידיהם מקודם, ועם כי מרדו בהם בדבר קטון כמו שידוע, מכל מקום בודאי היו תחת ידיהם ורשותם. ולא היה דבר זה רק להשחיתם, ומצאו עילה להשחית אותם: