דף ג,ב בעי אביי ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלי’ מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה או לא ת”ש היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ תני חדא אסור להחזירה ותני אידך מותר להחזירה מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר ככרמלי’ דמיא ומ”ס לאו ככרמלית דמיא לא דכ”ע ככרמלית דמיא ולא קשיא כאן למטה מעשרה כאן למעלה מעשרה ואיבעית אימא אידי ואידי למטה מעשרה ולאו ככרמלית דמיא ולא קשיא כאן מבעוד יום כאן משחשיכה מבעוד יום לא קנסוה רבנן משחשיכה קנסוה רבנן אדרבה איפכא מסתברא מבעוד יום דאי שדי ליה לא אתי לידי חיוב חטאת ליקנסו’ רבנן משחשיכ’ דאי שדי ליה אתי בהו לידי חיוב חטאת לא ליקנסו’ רבנן ומדלא קא משנינן הכי תפשוט דרב ביבי בר אביי דבעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת או לא התירו תפשוט דלא התירו הא לא קשיא ותפשוט ואיבעית אימא לעולם לא תפשוט ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד בשוגג לא קנסוה רבנן במזיד קנסוה רבנן ואיבעית אימא אידי ואידי בשוגג והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי מר סבר קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג אטו מזיד ואיבעית אימא לעולם לא קנסו ולא קשיא כאן לאותה חצר דף ד,א כאן לחצר אחרת כדבעא מיניה רבא מר”נ היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ מהו להחזירה לאותה חצר א”ל מותר לחצר אחרת מהו א”ל אסור ומאי שנא לכי תיכול עלה כורא דמילחא התם לא איתעבידא מחשבתו הכא איתעבידא מחשבתו:  גופא בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו א”ל רב אחא בר אביי לרבינא היכי דמי אילימא בשוגג ולא אידכר ליה למאן התירו ואלא לאו דאיהדר ואידכר מי מחייב והתנן כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה אלא במזיד קודם שיבא לידי איסור סקילה מיבעי ליה אמר רב שילא לעולם בשוגג ולמאן התירו לאחרים מתקיף לה רב ששת וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך אלא אמר רב אשי לעולם במזיד ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה רב אחא בריה דרבא מתני לה בהדיא אמר רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה:  פשט העני את ידו:  אמאי חייב והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד’ על ד’ וליכא אמר רבה הא מני ר”ע דאמר לא בעינן מקום ארבעה על ארבעה דתנן הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרים ר”ע סבר אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא למימרא דפשיטא ליה לרבה דבקלוטה כמי שהונחה דמיא דף ד,ב ובתוך עשרה פליגי והא מיבעיא בעי לה רבה דבעי רבה למטה מי’ פליגי ובהא פליגי דר”ע סבר קלוטה כמי שהונחה דמיא ורבנן סברי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא אבל למעלה מי’ דברי הכל פטור ודכ”ע לא ילפינן זורק ממושיט או דילמא למעלה מי’ פליגי ובהא פליגי דר”ע סבר ילפינן זורק ממושיט ורבנן סברי לא ילפינן זורק ממושיט אבל למטה מי’ דברי הכל חייב מאי טעמא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא הא לא קשיא בתר דאיבעי הדר איפשיטא ליה דסבר ר”ע קלוטה כמי שהונחה דמיא ודילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא אלא אמר רב יוסף הא מני רבי היא הי רבי אילימא הא ר’ דתניא זרק ונח ע”ג זיז כל שהוא רבי מחייב וחכמים פוטרין התם כדבעי’ למימר לקמן כדאביי דאמר אביי הכא באילן העומד ברה”י ונופו נוטה לר”ה וזרק ונח אנופו דר’ סבר אמרי’ שדי נופו בתר עיקרו ורבנן סברי לא אמרי’ שדי נופו בתר עיקרו אלא הא ר’ דתניא זרק מרה”ר לרה”ר ורה”י באמצע ר’ מחייב וחכמים פוטרין ואמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה ר’ שתים אחת משום הוצאה ואחת משו’ הכנסה אלמא לא בעי עקירה ולא הנחה ע”ג מקום ד’ על ד’ הא איתמר עלה רב ושמואל דאמרי תרווייהו דף ה,א לא מחייב רבי אלא ברשות היחיד מקורה דאמרינן ביתא כמאן דמליא דמיא אבל שאינו מקורה לא וכ”ת הכא נמי במקורה התינח ברשות היחיד מקורה בר”ה מקורה מי חייב והאמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי אבא א”ר הונא אמר רב המעביר חפץ ד’ אמות בר”ה מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר אלא א”ר זירא הא מני אחרים היא דתניא אחרים אומרים עמד במקומו וקבל חייב עקר ממקומו וקבל פטור עמד במקומו וקבל חייב הא בעינן הנחה על גבי מקום ד’ וליכא אלא שמע מינה לא בעינן מקום ארבעה ודילמא הנחה הוא דלא בעינן הא עקירה בעינן והנחה נמי דילמא דפשיט כנפיה וקיבלה דאיכא נמי הנחה אמר רבי אבא מתניתין כגון <שקבל בטרסקל> והניח ע”ג טרסקל דאיכא נמי הנחה והא ידו קתני תני טרסקל שבידו התינח טרסקל ברשות היחיד אלא טרסקל שבר”ה רה”י הוא לימא דלא כרבי יוסי בר’ יהודה דתניא רבי יוסי בר’ יהודה אומר נעץ קנה בר”ה ובראשו טרסקל זרק ונח על גביו חייב דאי כר’ יוסי בר’ יהודה פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני אמאי חייב מרה”י לרה”י קא מפיק אפילו תימא רבי יוסי בר’ יהודה התם למעלה מי’ הכא למטה מי’ קשיא ליה לר’ אבהו מי קתני טרסקל שבידו והא ידו קתני אלא א”ר אבהו כגון ששלשל ידו למטה מג’ וקבלה והא עומד קתני בשוחה ואיבעית אימא בגומא ואב”א בננס אמר רבא איכפל תנא לאשמעינן כל הני אלא אמר רבא ידו של אדם חשובה לו כד’ על ד’ וכן כי אתא רבין א”ר יוחנן ידו של אדם חשובה לו כד’ על ד’